Điều khoản

Vui lòng đọc kỹ các điều khoản dưới đây trước khi sử dụng trang web này.
Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với các điều khoản sử dụng này. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản sử dụng, vui lòng không sử dụng trang web.

Hạn chế sử dụng tài liệu
Trang web này thuộc sở hữu và quản lý bởi Cybarco (gọi tắt là Cybarco, chúng tôi). Không có tài liệu nào từ trang web cho phép sao chép, tái bản, tải lên, đăng tải, truyền tải hoặc phân phối dưới bất kỳ hình thức nào; trừ việc bạn có thể tải xuống bản sao của các tài liệu trên máy tính cá nhân cho mục đích phi thương mại, miễn là bạn giữ nguyên vẹn tất cả các bản quyền và thông báo độc quyền khác. Sửa đổi các tài liệu hoặc sử dụng các tài liệu cho bất kỳ mục đích nào khác là vi phạm bản quyền của Cybarco và các quyền sở hữu khác. Việc sử dụng tài liệu như vậy trên bất kỳ trang web hay môi trường máy tính nối mạng nào là hành vi bị cấm. Trừ khi có quy định khác trên trang web này và ngoại trừ các nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ và tên thương mại của các công ty khác được hiển thị trên trang web này; tất cả các nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ và tên thương mại đều thuộc sở hữu của Cybarco. Trong trường hợp bạn tải xuống bất kỳ phần mềm nào từ trang web, bao gồm mọi tệp, hình ảnh được tích hợp hoặc tạo bởi phần mềm và dữ liệu đi kèm với phần mềm (gọi chung là phần mềm); Cybarco không cấp phép độc quyền cho bạn. Cybarco sẽ không chuyển tiêu đề phần mềm cho bạn. Cybarco sẽ giữ lại tiêu đề đầy đủ và hoàn chỉnh của phần mềm và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ. Bạn không được phân phối lại, bán, dịch lại, tái cấu trúc, chia nhỏ hoặc giảm phần mềm xuống dạng dễ xem.

Từ chối trách nhiệm 
Các tài liệu trên trang web này được cung cấp như thực trạng và không có sự bảo đảm dưới bất kỳ hình thức rõ ràng hay ngụ ý nào. Bất kỳ hình ảnh hoặc công nghệ CGI nào hiển thị trên trang web này là hình ảnh trình bày và không ràng buộc dưới bất kỳ hình thức nào. Trong phạm vi tối đa được phép theo luật hiện hành, Cybarco từ chối mọi bảo đảm rõ ràng hay ngụ ý (bao gồm nhưng không giới hạn) về tính thương mại và sự phù hợp cho một mục đích cụ thể. Cybarco không đảm bảo rằng các chức năng có trong tài liệu sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi; các lỗi sẽ được sửa chữa để trang web này hoặc máy chủ không bị nhiễm vi-rút hoặc các thành phần gây hại khác. Cybarco không đảm bảo hoặc đưa ra bất kỳ tuyên bố nào liên quan đến việc sử dụng hoặc kết quả của việc sử dụng các tài liệu trong trang web này về tính chính xác, độ chính xác, độ tin cậy hoặc các vấn đề khác. Bạn (và không phải Cybarco) phải chịu toàn bộ chi phí cho tất cả các dịch vụ sửa chữa hoặc chỉnh sửa cần thiết. Luật áp dụng có thể không cho phép loại trừ các bảo đảm ngụ ý, vì vậy loại trừ trên có thể không áp dụng cho bạn.

Trách nhiệm hữu hạn
Trong mọi trường hợp (bao gồm nhưng không giới hạn) sơ suất, Cybarco sẽ chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc hậu quả đặc biệt nào do việc sử dụng hoặc không thể sử dụng các tài liệu trong trang web này, ngay cả khi Cybarco hoặc đại diện được ủy quyền của Cybarco đã được thông báo về khả năng thiệt hại như vậy. Trong mọi trường hợp, Cybarco sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bạn về các thiệt hại, tổn thất và lý do khởi kiện (dù là trong hợp đồng, lỗi dân sự (bao gồm, nhưng không giới hạn sơ suất), hoặc những trường hợp khác) khi truy cập trang web này.

Khác
Tất cả các khiếu nại, tranh chấp hoặc bất đồng có thể phát sinh từ việc diễn đạt, thực hiện hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến việc bạn sử dụng trang web này và bất kỳ hay tất cả các trang web Cybarco khác, sẽ được gửi riêng cho tòa án ở đảo Síp và thành phố Nicosia.