Chính sách bảo mật

Sửa đổi lần cuối: ngày 16 tháng 5, 2018

Giới thiệu

Cybarco Development (sau đây gọi là “chúng tôi“) là người kiểm soát thông tin được thu thập hoặc cung cấp trực tiếp.

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và cam kết bảo mật theo luật pháp và quy định bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư hiện hành. Vui lòng đọc kỹ chính sách bảo mật này để hiểu chính sách và phương thức bảo vệ và sử dụng thông tin của bạn.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về phương thức bảo mật của chúng tôi, vui lòng tham khảo phần cuối của chính sách bảo mật để biết thông tin về cách liên hệ với chúng tôi.

Chính sách bảo mật này áp dụng cho thông tin chúng tôi thu thập:

 • trực tiếp từ bạn hoặc
 • thông qua các hoạt động kinh doanh chúng tôi thực hiện để cung cấp cho bạn dịch vụ bạn yêu cầu.

 

Thu thập thông tin cá nhân
Chúng tôi thu thập và sử dụng một số dạng thông tin từ các cá nhân chúng tôi hợp tác, gồm thông tin được xác định là dữ liệu cá nhân hoặc thông tin nhận dạng cá nhân theo luật hiện hành (thông tin cá nhân), như họ và tên, địa chỉ email, thông tin thanh toán, nhân khẩu học, số điện thoại hoặc thông tin liên lạc trực tuyến khác, chi tiết cá nhân, thông tin liên quan đến sức khỏe.

Danh mục thông tin cá nhân chúng tôi thu thập và sử dụng trên hoặc thông qua trang web của chúng tôi bao gồm:

 • Thông tin mà bạn cung cấp bằng cách điền vào các mẫu đơn, đặc biệt tại thời điểm lần đầu liên hệ với chúng tôi.
 • Chúng tôi cũng thu thập thông tin cá nhân khi bạn tham gia một cuộc thi hoặc chương trình khuyến mãi do chúng tôi tài trợ và khi bạn báo cáo sự cố với trang web của chúng tôi. Hồ sơ và bản sao thư của bạn (bao gồm cả địa chỉ email) nếu bạn liên hệ với chúng tôi.
 • Chi tiết về các giao dịch bạn thực hiện, nếu có, và hoàn thành các mẫu yêu cầu.

Mục đích chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn 
Thông thường, chúng tôi sử dụng thông tin thu thập từ bạn hoặc bạn cung cấp cho chúng tôi, bao gồm thông tin cá nhân và thông tin cá nhân nhạy cảm, cho các mục đích sau:

 • Cung cấp dịch vụ: để cung cấp cho bạn thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn yêu cầu từ chúng tôi;
 • Quản lý khách hàng: để quản lý tài khoản của bạn, cung cấp cho bạn hỗ trợ khách hàng và thông báo về tài khoản của bạn, bao gồm các thông báo về các thay đổi đối với bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào chúng tôi cung cấp hoặc cung cấp thông qua đó;
 • Quảng cáo: được sự đồng ý từ bạn, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn để cung cấp thông tin về các sản phẩm hoặc dịch vụ có thể bạn quan tâm từ chúng tôi, từ các công ty con hoặc các bên thứ ba khác;
 • Trách nhiệm và bảo mật: để phát hiện, ngăn chặn và xử lý các gian lận thực tế hoặc tiềm ẩn, hoạt động bất hợp pháp hoặc vi phạm sở hữu trí tuệ;
 • Tuân thủ: để thực thi các điều khoản, điều kiện và tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi vì những việc này xuất phát từ luật pháp hiện hành hoặc cơ quan quản lý của chúng tôi;
 • Cho những mục đích khác, chúng tôi có thể mô tả khi bạn cung cấp thông tin; hoặc cho bất kỳ mục đích nào khác dưới sự đồng ý của bạn được nêu ngoài chính sách quyền riêng tư này.

Cung cấp thông tin cá nhân 
Chúng tôi muốn bạn hiểu thời điểm và đối tượng chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân và những thông tin khác mà chúng tôi đã thu thập về bạn hoặc các hoạt động của bạn trên trang web. Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba trừ những bên được nêu dưới đây:

Công ty con. Chúng tôi chia sẻ các danh mục thông tin cá nhân ở trên với các công ty con và chi nhánh của mình trong phạm vi cần thiết với mục đích cung cấp dịch vụ, quản lý khách hàng, tùy chỉnh nội dung, quảng cáo (nếu bạn đồng ý), bảo mật và tuân thủ hoặc trong trường hợp bạn đã đồng ý được nêu ngoài chính sách quyền riêng tư này.

Các nhà cung cấp dịch vụ. Để các nhà cung cấp dịch vụ ủy quyền của chúng tôi thực hiện một số dịch vụ thay chúng tôi, bao gồm cả các mục đích cung cấp dịch vụ mà bạn yêu cầu từ chúng tôi, quản lý khách hàng và bảo mật. Những dịch vụ này có thể bao gồm hoàn thành đơn yêu cầu, xử lý thanh toán thẻ tín dụng, phát hiện và giảm thiểu rủi ro và gian lận, cung cấp dịch vụ khách hàng và hỗ trợ tiếp thị. Các nhà cung cấp dịch vụ này có thể có quyền truy cập vào thông tin cá nhân cần thiết để thực hiện các chức năng của họ nhưng không được phép chia sẻ hoặc sử dụng thông tin đó cho bất kỳ mục đích nào khác. Chúng tôi đã thực hiện tất cả các bước cần thiết để đảm bảo rằng họ tuân thủ các quy định bảo mật dữ liệu hiện hành.

Người kế nhiệm pháp lý. Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin của bạn cho người mua hoặc người kế nhiệm trong trường hợp sáp nhập, từ bỏ, tái cơ cấu, tái tổ chức, giải thể hoặc bán/chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ tài sản của chúng tôi trong trường hợp có vấn đề xảy ra hoặc phá sản, thanh lý hoặc hoạt động tương tự mà thông tin cá nhân chúng tôi có là một trong số các tài sản cần được chuyển giao. Nếu việc bán/chuyển nhượng xảy ra, chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để cố gắng đảm bảo rằng đơn vị mà chúng tôi chuyển thông tin cá nhân của bạn sử dụng thông tin phù hợp với chính sách bảo mật này.

Những bên khác. Trong trường hợp bạn cung cấp thông tin cá nhân để thực hiện những mục đích khác không được đề cập ở trên và bạn đã đồng ý ngoài chính sách bảo mật này.

Chúng tôi cũng cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba khác, bao gồm các cơ quan chức năng, tòa án hoặc các cơ quan công cộng khác:

 • Để phản hồi giấy đòi hầu tòa hoặc yêu cầu điều tra tương tự, lệnh của tòa án hoặc lệnh tư pháp/hành chính khác, hoặc yêu cầu hợp tác từ cơ quan thực thi pháp luật hoặc cơ quan chính phủ khác; để thiết lập hoặc thực hiện các quyền hợp pháp của chúng tôi; để bảo vệ chống lại khiếu nại pháp lý; tuân thủ luật pháp hiện hành hoặc hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật, chính phủ hoặc cơ quan quản lý; để thực thi các điều khoản và điều kiện trang web của chúng tôi hoặc các thỏa thuận/chính sách khác; theo yêu cầu khác của pháp luật (bao gồm cả việc đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào của Chính phủ hoặc yêu cầu pháp lý). Trong những trường hợp này, chúng tôi có thể chấp thuận hoặc khước từ bất kỳ kháng nghị hay quyền lợi pháp lý nào mà chúng tôi có, theo quyết định riêng của chúng tôi.
 • Trong trường hợp cung cấp thông tin là việc cần thiết liên quan đến các nỗ lực điều tra, ngăn chặn, báo cáo hoặc thực hiện các hành động khác liên quan đến hoạt động bất hợp pháp, nghi ngờ gian lận hoặc hành động phạm pháp; để bảo vệ và biện hộ cho các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của công ty chúng tôi, người dùng, nhân viên hoặc những người khác; để duy trì và bảo vệ tính bảo mật và tính toàn vẹn của trang web hoặc cơ sở hạ tầng của chúng tôi.

Các bên thứ ba mà chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân có thể có chính sách bảo mật của riêng họ, mô tả cách họ sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về phương thức bảo mật của họ, bạn có thể truy cập trang web của các bên thứ ba đó.

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin tổng hợp về người dùng của chúng tôi và thông tin không xác định bất kỳ cá nhân nào một cách không hạn chế. Đặc biệt, chúng tôi có thể chuyển thông tin phi cá nhân và xử lý thông tin bên ngoài quốc gia cư trú của bạn ở bất cứ nơi nào mà trang web, các chi nhánh và nhà cung cấp dịch vụ hoạt động. Chúng tôi có thể kết hợp thông tin phi cá nhân mà chúng tôi thu thập với thông tin phi cá nhân bổ sung được thu thập từ các nguồn khác. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin tổng hợp với các bên thứ ba, bao gồm các cố vấn, nhà quảng cáo và nhà đầu tư nhằm mục đích tiến hành phân tích kinh doanh chung.

Cách chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân của bạn 
Thông tin mà chúng tôi thu thập về bạn, bao gồm thông tin cá nhân, sẽ được lưu trữ và xử lý tại Síp và/hoặc từ xa ở các quốc gia nơi chúng tôi và các bên thứ ba được đề cập ở trên đặt trụ sở. Nếu bạn ở Liên minh Châu Âu hoặc các khu vực khác có luật điều chỉnh thu thập và sử dụng dữ liệu có thể khác với luật bảo vệ dữ liệu của châu Âu, xin lưu ý rằng trong quá trình cung cấp cho bạn dịch vụ bạn yêu cầu, chúng tôi có thể chuyển thông tin cá nhân cho một số trong số các quốc gia và khu vực pháp lý có luật bảo vệ dữ liệu không có mức bảo vệ chính xác như ở khu vực của bạn, tuy nhiên chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để xác minh và kiểm tra rằng bộ xử lý và bộ xử lý bổ sung có mức bảo vệ dữ liệu cá nhân tốt nhất.

Lưu giữ thông tin cá nhân
Trong trường hợp chúng tôi đã thu thập dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích cung cấp dịch vụ, quản lý khách hàng và tùy chỉnh nội dung (xem phần mô tả các mục đích này ở trên); chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin cá nhân của bạn miễn là bạn có tài khoản với trang web khi cần thiết để cung cấp cho bạn các dịch vụ tương ứng của chúng tôi và tuân thủ luật pháp liên quan của Síp. Để biết thêm thông tin về thời gian lưu giữ cụ thể, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: info@cybarco.com

Thông tin cá nhân được sử dụng cho mục đích quảng cáo sẽ được lưu trữ trong khoảng thời gian 12 tháng.

Khoảng thời gian chúng tôi lưu giữ thông tin cá nhân của bạn sẽ khác nhau tùy vào các mục đích tuân thủ và thực thi pháp lý, và tùy thuộc vào bản chất của nghĩa vụ pháp lý và khiếu nại của chúng tôi theo từng trường hợp.

Căn cứ pháp lý để thu thập, sử dụng và cung cấp thông tin cá nhân của bạn
Chúng tôi dựa vào các cơ sở pháp lý khác nhau để thu thập, sử dụng và cung cấp Thông tin cá nhân của bạn, cụ thể là:

 • Sự đồng ý: Chúng tôi sẽ dựa vào sự chấp thuận của bạn để sử dụng (i) thông tin cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị và quảng cáo; (ii) thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích khác khi chúng tôi yêu cầu bạn chấp thuận ngoài chính sách quyền riêng tư này và mục đích của quy trình không liên quan đến các dịch vụ chúng tôi cung cấp cho bạn.
 • Thực hiện hợp đồng: Việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích cung cấp dịch vụ, quản lý khách hàng, trách nhiệm và bảo mật như được mô tả ở trên là cần thiết để thực hiện các dịch vụ được cung cấp cho bạn theo điều khoản và điều kiện của chúng tôi và bất kỳ hợp đồng nào khác mà bạn đã ký với chúng tôi.
 • Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý: Chúng tôi được phép sử dụng thông tin cá nhân của bạn trong trường hợp việc này là bắt buộc phải tuân thủ theo nghĩa vụ pháp lý mà chúng tôi phải tuân thủ.

Cách chúng tôi bảo vệ tính bảo mật thông tin cá nhân của bạn 
Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật thích hợp (bao gồm các biện pháp vật chất, điện tử và thủ tục) để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn tránh bị xâm phạm và tiết lộ trái phép. Ví dụ: chỉ những nhân viên được ủy quyền mới được phép truy cập thông tin cá nhân và họ chỉ có thể thực hiện việc này đối với các chức năng kinh doanh được cho phép. Ngoài ra, chúng tôi đã hướng dẫn cho nhân viên của mình cách giải quyết, quản lý và xử lý dữ liệu cá nhân, áp dụng các biện pháp kỹ thuật nâng cấp và chuyển đổi các chính sách và quy trình của chúng tôi theo cách tuân thủ quy định bảo vệ dữ liệu chung

Người dùng cũng nên cẩn thận với cách họ xử lý và cung cấp thông tin cá nhân của mình và nên tránh gửi thông tin cá nhân qua email không an toàn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho các hình thức phá hoại các cài đặt quyền riêng tư hoặc biện pháp bảo mật nào có trên trang web.

Những lựa chọn về cách chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn
Chúng tôi cố gắng đưa ra các lựa chọn liên quan đến thông tin cá nhân bạn cung cấp cho chúng tôi.

 • Bạn có thể chọn không cung cấp những thông tin cá nhân nhất định cho chúng tôi, nhưng điều đó có thể dẫn đến việc bạn không thể sử dụng một số dịch vụ nhất định.

Khi bạn đăng ký với chúng tôi, bạn có thể được lựa chọn xem có muốn nhận email, bản tin hoặc tài liệu quảng cáo về cập nhật sản phẩm, cải tiến, ưu đãi đặc biệt hoặc những nội dung phân phối đặc biệt của chúng tôi hay không. Nếu bạn đồng ý và sau đó bạn không còn muốn nhận email hoặc thư quảng cáo hay quảng cáo từ chúng tôi nữa, bạn sẽ cần hủy đăng ký theo phương thức được nêu trên ứng dụng. Có thể mất tối đa 7 ngày để chúng tôi xử lý yêu cầu từ chối. Chúng tôi có thể gửi cho bạn các loại e-mail giao dịch và liên hệ khác, chẳng hạn như thông báo dịch vụ, thông báo hành chính và khảo sát, mà bạn không thể từ chối nhận vì chúng sẽ liên quan trực tiếp đến mối quan hệ giữa bạn với chúng tôi.

 • Nếu bạn đã cung cấp thông tin cá nhân, bạn có thể dừng mối quan hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào theo quy định của thỏa thuận hoặc cam kết. Nếu bạn ngưng liên hệ, thông tin cá nhân của bạn sẽ bị xóa theo chính sách lưu giữ của chúng tôi.

Quyền lợi liên quan đến thông tin cá nhân của bạn
Theo các điều khoản của quy định bảo vệ dữ liệu chung, bạn có một số quyền nhất định đối với thông tin cá nhân chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc cung cấp, bao gồm các quyền

 • nhận thông tin về những thông tin cá nhân chúng tôi có về bạn và cách sử dụng thông tin cá nhân đó (quyền truy cập);
 • Chỉnh sửa thông tin cá nhân không chính xác liên quan đến bạn (quyền chỉnh sửa dữ liệu);
 • Xóa thông tin cá nhân của bạn (quyền xóa, “quên thông tin”);
 • nhận thông tin cá nhân do bạn cung cấp ở định dạng có cấu trúc, thường được sử dụng và có thể đọc bằng máy và truyền thông tin cá nhân đó đến bộ điều khiển dữ liệu khác (quyền chuyển đổi dữ liệu)
 • phản đối việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn khi việc sử dụng đó dựa trên lợi ích hợp pháp của chúng tôi hoặc dựa trên lợi ích công cộng (quyền phản đối); và
 • trong một số trường hợp, bạn co thể hạn chế việc chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn (quyền hạn chế xử lý).

Nếu chúng tôi yêu cầu bạn đồng ý sử dụng thông tin cá nhân của bạn, bạn có thể rút lại sự đồng ý của bạn bất cứ lúc nào.

Bạn cũng có thể gửi e-mail cho chúng tôi bất cứ lúc nào qua email: info@cybarco.com để thực hiện các quyền trên của mình theo các yêu cầu và giới hạn pháp lý hiện hành. Nếu bạn ở Khu vực kinh tế châu Âu, bạn có quyền khiếu nại với cơ quan bảo vệ dữ liệu địa phương của bạn.

Lưu ý rằng một số yêu cầu xóa thông tin cá nhân nhất định sẽ yêu cầu xóa tài khoản người dùng của bạn, vì việc cung cấp tài khoản người dùng không thể liên kết với việc sử dụng thông tin cá nhân nhất định (ví dụ: địa chỉ email của bạn). Bạn cũng nên lưu ý có thể chúng tôi sẽ yêu cầu thêm thông tin từ bạn để xác minh ủy quyền nhằm thực hiện yêu cầu và tôn trọng yêu cầu của bạn.

Bạn có thể xóa phần đóng góp của người dùng khỏi trang web như được chỉ định ở phần “Lỗi! Nguồn tham khảo không tìm thấy”.

Thay đổi chính sách bảo mật của chúng tôi 
Thỉnh thoảng chúng tôi có thể chỉnh hoặc sửa đổi chính sách bảo mật. Dù chúng tôi có thể cố gắng thông báo cho bạn khi có những thay đổi lớn đối với chính sách bảo mật, nhưng bạn có thể xem định kỳ phiên bản cập nhật mới nhất trên trang web của chúng tôi qua email: info@cybarco.com, vì chúng được liên kết với bạn.

Nếu chúng tôi thay đổi bất cứ điều gì trong chính sách bảo mật, ngày thay đổi sẽ được thông báo ở mục “ngày sửa đổi lần cuối”. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ định kỳ xem lại chính sách bảo mật này và làm mới trang khi thực hiện. Bạn đồng ý lưu ý ngày sửa đổi cuối cùng với chính sách bảo mật của chúng tôi. Nếu “ngày sửa đổi lần cuối” không thay đổi so với lần cuối bạn xem lại chính sách bảo mật nghĩa là không có thay đổi gì. Mặt khác, nếu ngày này thay đổi, thì nghĩa là đã có thay đổi và bạn đồng ý xem xét lại chính sách bảo mật và đồng ý với những điều khoản mới. Chúng tôi sẽ cung cấp phiên bản sửa đổi của chính sách bảo mật theo cách bạn có thể dễ dàng chú ý, nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web đồng nghĩa với việc bạn bạn đồng ý với sửa đổi đó.

Thực thi; Hợp tác
Chúng tôi thường xem xét việc tuân thủ chính sách bảo mật. Xin vui lòng gửi bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về chính sách bảo mật hoặc việc xử lý thông tin cá nhân của chúng tôi bằng cách liên hệ qua trang web này tại địa chỉ: info@cybarco.com. Khi chúng tôi nhận được thư khiếu nại, chính sách của chúng tôi là liên hệ với bên khiếu nại về vấn đề của mình hoặc vấn đề khách hàng quan tâm. Chúng tôi sẽ hợp tác với các cơ quan quản lý thích hợp, bao gồm cả các cơ quan bảo vệ dữ liệu địa phương, để giải quyết mọi khiếu nại liên quan đến việc thu thập, sử dụng và cung cấp thông tin cá nhân mà một cá nhân và chúng tôi không thể giải quyết.

Không có quyền của bên thứ ba
Chính sách bảo mật này không có các quyền được thi hành bởi các bên thứ ba hoặc yêu cầu cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào liên quan đến người dùng của trang web.

Không đảm bảo không có lỗi
Chúng tôi không đảm bảo không có bất kỳ lỗi nào theo chính sách bảo mật này. Chúng tôi sẽ sử dụng các nỗ lực hợp lý để tuân thủ chính sách bảo mật này và sẽ có biện pháp khắc phục kịp thời khi chúng tôi phát hiện bất kỳ sự không tuân thủ chính sách bảo mật của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào gây ra do hậu quả hoặc mức phạt liên quan đến chính sách bảo mật này.

Thông tin liên lạc 
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách bảo mật này hoặc phương thức xử lý thông tin của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: info@cybarco.com

Bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi tại số 10, đường Tefkrou Anthia, 2540 Nicosia, đảo Síp, điện thoại +357 22 741 300.